1. REHMALEM BR PERANGIN ANGIN, S.H., M.H.

2. Adeng  Abdul  Kohar S.H.,M.H.

3. Firman Panggabean  S.H., M.H.

4. Dandy Wilarso, S.H., M.H.

5. Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum.

6. Togi Pardede, S.H.

7. Lutfi, S.H.

8. Syofia Marlianti Tambunan S.H.,M.H.

9. Musa Arief Aini, S.H., M.Hum.

10. Adi Ismet, S.H., M.H.

11. Eli Suprapto, S.H.

12. Setia Rina, S.H., M.H.

13. Avia Uchriana, S.H., M.H

14. EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH

15. Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum

16. KADIM, S.H., M.H.

18. Donald Panggabean, S.H.

19. Ardi, S.H.

20. Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

21. Tri Yuliani, S.H., M.H.

22. Halomoan Ervin Frans Sihaloho, S.H., M.H.

23. Oloan Silalahi, S.H., M.H.

24. Marper Pandiangan, S.H., M.H.

25. Sri Senaningsih, S.H., M.H.

26. Tongani, S.H.

27. Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

 

28. Syarip, S.H., M.H.

29. Djuyamto , S.H.

30. Achmad Satibi, S.H., M.H.

31. Yunto Safarillo Hamonangan Tampubolon , S.H., M.H.

 32. Slamet Setio Utomo , S.H.

 33. Kaswanto , S.H.M.H

33. PUTUT SETIYONO, SH