1. Rehmalem Br Perangin Angin, S.H., M.H.

2. Dandy Wilarso, S.H., M.H.

3. Musa Arief Aini, S.H., M.Hum.

4. Kaswanto , S.H.M.H

5. Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum.

6. Togi Pardede, S.H.

7. Lutfi, S.H.

8. Adi Ismet, S.H., M.H.

9. Eli Suprapto, S.H.

10. Setia Rina, S.H., M.H.

11. Avia Uchriana, S.H., M.H

12. Firman Panggabean  S.H., M.H.

13. Eka Saharta Winata Laksana, S.H

14. Kadim, S.H., M.H.

16. Donald Panggabean, S.H.

17. Ardi, S.H.

18. Adeng  Abdul  Kohar S.H.,M.H.

19. Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

20. Tri Yuliani, S.H., M.H.

21. Halomoan Ervin Frans Sihaloho, S.H., M.H.

22. Oloan Silalahi, S.H., M.H.

23. Marper Pandiangan, S.H., M.H.

24. Sri Senaningsih, S.H., M.H.

25. Tongani, S.H.

26. Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

27. Djuyamto , S.H.

28. Yusrizal, S.H., M.H

29. Achmad Satibi, S.H., M.H.

30. Syofia Marlianti Tambunan S.H.,M.H.

31. Abdul Ropik S.H.,M.H.

 32. Yunto Safarillo Hamonangan Tampubolon , S.H., M.H.

 33. Slamet Setio Utomo , S.H.

 

33. PUTUT SETIYONO, SH